Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) andis välja uued soovitused, kuidas vältida valproaadi mõju lootele. 1

Euroopa Liit on andnud rahvusvahelise heakskiidu, et valproaati sisaldavaid ravimeid võib kasutada, et ravida epilepsiat, bipolaarset häiret ja osades maades ka migreeni ennetuseks. Nendel ravimitel on teada, et neil võib olla märkimisväärne risk väärarengute ja muude arenguhäirete tekkeks vastsündinutel, kelle lootes oleku perioodil on tarvitatud valproaati. Varasemalt on antud soovitusi, kuidas paremini informeerida naisi nendest riskidest, et vähendada ravimikasutust raseduse perioodil. Soovitustes on ka välja toodud, et valproaati sisaldavate ravimitega alustada ravi vaid siis, kui teised valikuvariandid pole tõhusad või pole võimalik kasutada kõrvalmõjude tõttu. Nüüd on antud välja uus ülevaade soovitustest, sest varasemad meetmed pole osutunud piisavalt tõhusalt efektiivseks. 
1

EMA ravimite riskihindamise komitee (PRAC) vaatles olemasolevaid tõendeid ja konsulteeris tervishoiu professionaalide ning patsientidega, sh emadega, kes kasutasid valproaati raseduse ajal. Samuti hindas PRAC ekspertite kohtumisi, sh kohtumisi tervishoiu ekspertide, patsiendi organisatsioonidega, patsientide ja nende perekondade ja avalikku arvamust. PRAC märkis, et naised ei saa siiani alati vajalikus määras õigel ajal informatsiooni ning uusi meetmeid oleks vaja kasutusele võtta, et vähendada ravimitarvitamist raseduse ajal. Siiski selgus hindamisest, et osa naisi teadis, et ainuke sobiv ravim raviks ja ellujäämiseks on valproaat. 1

Seetõttu arvab PRAC, et praegust ravimite kasutusviisi tuleks muuta. Soovituslik on kasutada uusi piiranguid ja soovitusi ning samuti anda kaasa naistele nõutud ja kohane nõustamine. 1

PRAC andis ka soovituse, et neid ravimeid müüvad ettevõtted peaksid samuti läbi viima lisauuringuid, et paremini määratleda valproaadi riski ning monitoorida raseduse ajal kasutatud valproaadi pikaajalisi efekte.1

Pikemalt saab lugeda siit.

1 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Valproate_and_related_substances/human_referral_prac_000066.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

18. november 2017 on Euroopa AntibiootikumipäevEuroopa antibiootikumipäev on iga-aastane Euroopa rahvatervise algatus, mis toimub 18. novembril. Päeva eesmärk on anda teavet antibiootikumiresistentsuse ohust rahvatervisele ja antibiootikumide arukast kasutamisest. Viimased andmed kinnitavad, et kogu Euroopa Liidus suureneb resistentsete bakteritega nakatunud patsientide arv ning antibiootikumiresistentsus on rahvatervisele suur oht. Antibiootikumide arukas kasutamine võib aidata pidurdada resistentsete bakterite arengut ja säilitada antibiootikumide tõhusus tulevaste põlvkondade ravis.
1 

2008. aastal otsustas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) hakata 18. novembril tähistama Euroopa antibiootikumipäeva kui platvormi, mis toetaks piirkonna riiklikke kampaaniaid, kirjutatakse ECDC kodulehel2.

Pärast seda, kui Euroopa Liidu Nõukogu võttis 2001. aasta novembris vastu soovituse antimikroobsete ainete mõistliku kasutamise kohta inimtervishoius, milles märgiti, et liikmesriigid peaksid selgitama üldsusele antimikroobsete ainete mõistliku kasutamise olulisust, ning 2008. aastal, pärast mõnes riigis (nt Belgias ja Prantsusmaal) toimunud edukat kampaaniat, otsustas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) hakata 18. novembril tähistama Euroopa antibiootikumipäeva kui platvormi, mis toetaks piirkonna riiklikke kampaaniaid.2

ECDC ülesanne on Euroopa Liidu kodanikele nakkushaiguste riskide tuvastamine ja hindamine ning nendest riskidest teavitamine. Siia kuulub ka antimikroobse resistentsuse valdkond. Nende riskide ja nakkushaiguste tõrje tegurite haldamine on iga liikmesriigi ülesanne.2 

Selle teemaga seotud tegevus toimub ECDC antimikroobse resistentsuse ja tervishoiuteenustega seotud nakkuste programmi raames. ECDC peamised tegevusvaldkonnad on seire, epideemiateave, tõendipõhiste suuniste ja süstemaatiliste ülevaadete koostamine, koolitus ning liikmesriikide toetamine. Samuti võttis ECDC kasutusele antimikroobse resistentsuse ning tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja tõrje veebiressursside kataloogi ning uuendab seda regulaarselt. See aitab liikmesriikidel töötada välja riiklikke suuniseid. Iga aasta 18. novembril koordineerib ECDC Euroopa antibiootikumipäeva.2

Kindlasti tasub ECDC kodulehel lugeda põhisõnumeid, mida saavad erinevad tervishoiutöötajad edastada patsiendile ja edastada ka patsiendile infovoldikuid, mis on samuti sellel lehel välja toodud. Ka tuuakse välja seal näidisdialoog, mis pakub arstidele tuge ja näpunäiteid, kuidas seista vastu patsiendi survele kirjutada välja antibiootikume ning kuidas propageerida patsientide hulgas antibiootikumide korrektset tarvitamist.3 

1 https://antibiotic.ecdc.europa.eu/et/euroopa-antibiootikumipaev
2 https://antibiotic.ecdc.europa.eu/et/euroopa-antibiootikumipaev/ecdc-osa
3 https://antibiotic.ecdc.europa.eu/et/arstidele/materjalid-esmatasandi-arstidele

 

Euroopa apteekrid avaldasid parima praktika tegevusjuhendi teemal „Ravimiohutuse järelevalve ja riskide minimaliseerimine“ 1


26. septembril pidas Euroopa Ravimiameti Ravimiohutuse Riski Hindamise Komitee (PRAC) oma esimese istungi. Istungite eesmärk on anda Euroopa Liidu elanikele võimalus rääkida kaasa ravimiohutuse teemal ja elanike kaasamine on otsene tulem 2012. aasta muudatustes ravimiohutuse järelevalve seadusandluses.

Samal kuupäeval avaldas Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) parima praktika tegevusjuhendi teemal „Ravimiohutuse järelevalve ja riskide minialiseerimine“ , et tõsta esile apteekrite roll ühiskonnas, et tagada ohutu, ratsionaalne ja efektiivne ravimite kasutamine terves Euroopas.

Apteekrid, kes on ravimite alal eksperdid, näevad tihtipeale esimesena ja viimasena patsienti enne, kui patsient hakkab ravimeid tarvitama, olles nii kõige lähedasem tervishoiutöötaja patsiendile. Seetõttu on apteekrid ühiskonnas üdini seotud tegurite, mis puudutab ravimiohutust, kasutamist ja patsiendi ohutust.

Parima praktika tegevusjuhend annab ülevaate tegevustest ja teenustest, mida apteekrid tagavad, et oleks kõrgetasemeline patsiendi ohutus saavutatud ja jagades teisi olulisi soovitusi. Tegevusjuhendis on välja toodud järgmised soovitused apteekritele:

1. Patsiendile orienteeritud apteegiteenus, mis toetab ohutut, efektiivset ja ratsionaalset ravimite kasutamist, mis oleks ka samaaegselt võimalikult riske minimaliseeriv (näiteks ravimite järelevalve tagamine ja uute meditsiinilliste teenuste pakkumine). Teenus peab olema toetatud poliitikute ja sotsiaalmaksu maksvate kodanike poolt , et täiendada praeguseid ravimiohutusega seotuid teenuseid;

2. Võimalusel peaks apteekritel olema juurdepääs patsientide raviinfole, et tagada pidev patsiendihool ja vähendamaks riske, mida võib kaasa tuua ohtlikud ravimreaktsioonid, interaktsioonid, koosmõjud ja muud ohtlikud tegurid;

3. Haiguse diagnoos ja sümptomid peaksid olema edastatud apteekritele (näiteks retseptil kirjas), et tagada kõige efektiivsem ja sobivam farmakoteraapia, aga ka korrektne patsiendipoolse kõrvalnähtude kirjeldus, mida ei ole kirjeldatud raviminfos;

4. Edasine erialadevaheline koostöö on oodatud apteekrite ja teiste tervishoiutöötajate vahel, et maksimaalselt suurendada patsiendi turvalisust;

5. Edasine koostöö on oodatud riiklike farmaatsia organisatsioonide ja riiklike tervishoiu agentuuride ning omakorda PGEU ja Euroopa Ravimiameti vahel , et tugevdada veelgi apteekrite rolli ja panust, mida nad saavad patsiendi ja ravimite heaks teha;

6. Olulisemad autoriteedid ja organisatsioonid võiksid olla ühendatud kvaliteetses ravimiohutuse järelevalve praktikas, riskide minimaliseerimise meetmes ja ravimiohutust tagavates hea farmaatsia praktikas, standardsetes igapäeva protseduurides, institutsioonilistes protokollides, edasises haridustegevuses, edasises eriala arenduses ning apteekrite koolitamisel ja täiendõppel. Sellised ühendused peavad olema julgustatud ja toetatud. 1

1  
http://www.pgeu.eu/en/press.html

  25. september on ülemaailmne apteekrite päev

Täna, 25. septembril tähistavad mitmed organisatsioonid üle maailma apteekrite päeva juba seitsmendat aastat. Traditsioonile pandi algus Rahvusvahelisel Farmaatsiakongressil (FIP) Istanbulis, kus määrati 25. september päevaks, mil tähistatakse Ülemaailmset Apteekrite päeva.1 Igal aastal propageeritakse apteekri olulist rolli ühiskonnas ühe peamise sõnumi kaudu, mida viia laiema publikuni.

Selle aastane teema on  „Teadustööst tervishoiuni: Sinu Apteeker on Su teenistuses“. mille eesmärk on peegeldada apteekrite laiahaardelist panustamist tervishoidu. Apteekrite panus on näha uurimistöödes ja uute ravimite väljatöötamises, aga ka apteekrite välja koolitamises ning farmaatsiateaduse arendamises ning peamiselt otseses kontaktis oma patsientidega. 1

Ka Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) korraldab laia propageerimiskampaaniat läbi suhtlusvõrgustiku Twitteri, kus kampaania eesmärk on aidata märgata apteekri tööd meie igapäevaelu tegevuses. Rohkem informatsiooni käimasolevate kampaaniatega leiab läbi teemaviite (hashtag) #WorldPharmacistDay ja # PharmacistsAtYourService .  

1 https://www.nhp.gov.in/world-pharmacists-day-2017_pg


 


Teadlased testivad uut strateegiat, et võidelda antimikroobse resistentsusega (1)
 

Viivitatud antibiootikumide välja kirjutamise strateegia on tõenduspõhine strateegia, kus patsiendile küll kirjutatakse välja ravimid, kuid on soovituslikult manustada vaid siis, kui sümptomite tõsidus või kestvus ületavad loomuliku paranemise kulgu või isegi halvenevad (2).

Et uurida strateegia paikapidavust, viidi Suurbritannias  läbi laiaulatuslik kohort- uuring, kus osales 2876 osalejat, kellel oli diagnoositud kurgupõletik. Osalejatel oli ülesanne pidada päevikut ning märkida üles kõik sümptomitesse puutuv informatsioon. Uurijad hindasid päevikute alusel erinevate uurimisgruppide kirjeldusi seoses sümptomaatika ning ravimi tarvitamise vahel.

Tulemustest selgus, et kõige kehvemat kontrolli oma sümptomite üle kirjeldasid ravimeid mitte saav grupp võrreldes kas koheselt või viivitusega välja kirjutatud ravimeid tarvitav grupp. Ravimeid koheselt manustanud grupp kirjeldas keskmiselt sümptomite vähenemist esimesel päeval ning teisel või kolmandal päeval tõsiste sümptomite taandumist. Ravimeid koheselt või viivitatud välja kirjutusega ravimeid tarbiv uuringugruppide kirjeldused olid sarnased.

Teadlaste arvates annab see kinnitust, et ravimite mitte manustamine ei tähenda koheselt sümptomite raskenemist ja vähendab antibiootikumide kasutamist.(1) 

(1)   http://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news/delayed-antibiotics-have-similar-benefits-to-those-taken-straight-away-according-to-uk-study/20203407.article#fn_1(2)
(2)  http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=nursing_dnp_capstone 

Euroopa Liidu tutvustav teavitusvideo antimikroobse resistentsuse levikust ning tegevusplaanist liikmesriikides (1) 

Antibiootikumid on väärtuslik vahend, mida kasutatakse igapäevaselt levinumate haiguste raviks ning operatsioonide ajal infektsioonide ennetuseks. Kahjuks on üleliigne kasutamine viinud antimikroobse resistentsuseni (AMR). Selle tulemusena on antibiootikumid muutunud vähem efektiivseks ja lõppkokkuvõttes kasutuks. AMR esindab tõsist sotsiaalset ja ökonoomilist probleemi. Hinnanguliselt võib AMR põhjustada Euroopa Liidus 25 000 surma aastas ja maksumus ulatuda iga-aastaselt1,5 miljardini. Euroopa Liit on võtnud kasutusele Tegevusplaani, mida toetavad liikmesriigid ning mille eesmärk on edendada koostööd erinevate sektorite ning ühiskonna vahel, et võidelda ühiselt AMR-i vastu.

Euroopa Liidu teavitusvideo (inglise keeles) 


(1) http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I139884

Suurbritannia alustab beebide vaktsineerimist B-hepatiidi vastu (1) 
Alates esimesest augustist 2017 vaktsineeritakse kõiki vastsündinuid Suurbritannias B-hepatiidi vastu. Vaktsiin on lisatud tavapärasesse immuniseerimiskavasse, mille järgi saavad beebid vanuses 8, 12 ja 16 nädalat kolm annust vaktsiin. Kui enne vaktsineeriti difteeria, teetanuse, läkaköha, lastehalvatustõbi vastu, siis nüüd ka B-tüübi Haemophilus influenzae b-nakkuse vastu. Varasemalt vaktsineeriti vastsündinud B-hepatiidi vastu vaid juhul, kui emadel oli B-hepatiidi test positiivne.
Vaktsineerimise ja Immuniseerimise ühing andis teada, et juba varasemalt oli plaan lisada B-hepatiit immuniseerimiskavasse, kuid puudus taskukohane heksavalentne vaktsiin.
Vajadus alustada beebide vaktsineerimisega B-hepatiidi vastu tulenes juba 1992. aastal WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) soovitusest vaktsineerida kõiki lapsi ka B-hepatiidi vastu. Suurbritannia on üks viimaseid Euroopa riike, kes on seda soovitust hakanud järgima.(1)

Eestis vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames lapsi ja noorukeid tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse ja b-tüübi hemofiilusnakkuse vastu. Samuti toimub immuniseerimiskava järgi kõikide täiskasvanute vaktsineerimine difteeria-teetanuse vastu iga kümne aasta tagant (2)

(1) http://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news-in-brief/all-babies-to-receive-hepatitis-b-vaccination/20203173.article
(2) http://www.vaktsineeri.ee/riiklik-immuniseerimiskava.html


Euroopa Farmaatsia Tudengite Assotsiatsioon annab võimaluse tudengitele lasta hinnata oma teadustöid ekspertide poolt
(1) 

Euroopa Farmaatsia Tudengite Assotsiatsioonil (EFTA) on oma väljaanne, mis annab võimaluse uurimistöödega tegelevale tudengile avaldada oma artikli lühikokkuvõte (abstract). Lühikokkuvõtteid hindavad Euroopa Farmaatsiateaduste Födertsiooni  (EUFEPS) eksperdid. EFTA hinnangul on tegemist esimeste sammudega liikuda tudengielust töökeskkonda ja koguda peale tehniliste oskuste ka parem arusaam oma oma teadustööst. 

Loe lähemalt juhendist ning konkursist siit. 


(1) http://www.epsa-online.org/epsa-students-science-publication/#1482832423110-e6714270-a2e3

Arvamus: Insuliinresistentsus võib olla parim kardiovaskulaarhaiguste ja 2-tüüpi diabeedi ennustaja (1)

Praegune ennetamine
Kardiovaskulaarhaigustega on juba aastaid ennetatud statiinidega, mis aitavad alandada liigkolesterooli veres. Ometi on kardioloogid hakanud võtma sõna, kuidas statiinide positiivsed omadused on liialdatud just esmase ennetusena ning riske alatähtsustatud. Üheks argumendiks on puuduv järjepidev tõestusmaterjal, et statiinide kasutamine vähendab suremust. Näiteks toob artikli autor välja 44 kontrollitud katset, kus statiinid on aidanud  edukalt alandada LDL-kolesterooli ja tõsta HDL-kolesterooli, kuid puudub efekt kardiovaskulaarhaigusepisoodide ning suremuse vähenemisele.(1)

Ka kaal ei pruugi olla hea ennustaja. Kuigi rasvumuse ja diabeedi esinemine on omavahel korrelatsioonis, ei ole nad alati seotud. Osa maades (näiteks Island, Mongoolia, Mikroneesia) esineb populatsioonis rasvumust, kuid mitte diabeeti või  vastupidiselt on riike, kus esineb diabeeti, kuid mitte rasvumust (India, Pakistan, Hiina). Ka on tõsi fakt, et 80% tugevalt ülekaalulistest inimestest esineb vähemalt üks  metaboolse sündroomi haigus (hüpertensioon, düslipideemia,  maksasteatoos, 2-tüüpi diabeet), siis 20% seda ei esine. Lisaks võib kuni 40% normaalkehakaaluga inimestel esineda varjatul kujul  metaboolse sündroomi haigus. Sekkumine peaks kandma põhimõtet „kalor on kalor“ ehk siis pole oluline vaadata, missugusel kujul toit on või kust see pärineb, vaid valida õige toitainete grupp. Näiteks võib kõrge rasvasisalduse toitude vältimine ning suhkruasendajate valimine osutuda hoopis kahjulikumaks ning tõsta kehakaalu. (1)

Uus suund ennetuses

Selle asemel, et hoida LDL-kolesterool madal või jälgida kehamassiindeksit, tuleks vaadata teisi terviseriske. Järjepidevalt on leitud seoseid insuliinresistentsuse ning 2-tüüpi diabeedi, kardiovaskulaarhaiguste ning rasvumuse vahel. (1)  Insuliinresistentsu järgi ei suuda keha enam normaalselt insuliini toota, kuna rakkude tundlikus insuliinile on vähenenud ja selle korvamiseks toodab keha rohkem insuliini (2). Artikli järgi aitab südameinfarkti ennetada kõige paremini noortel täiskasvanutel insuliinresistentsuse vähendamine (42%). Teise tegurina võib süstoolse hüpertensiooni ennetamine aidata ennetada 36% ulatuses südameinfarkti. Järgnevad ennetusvõimalused, nagu madala HDL kolesterooli ennetamine (31%), kõrge kehamassiindeksi ennetus (21%) ja kõrge LDL-kolesterooli ennetus.
Insuliinresistentsust aitavad vähendada näiteks metformiini või a tiasolidiindioonide sisaldavad preparaadid. Metformiini-põhistel ravimitel on leitud kardiovaskulaarhaiguseid vähendav toime, kuid puudub ülevaade teiste metaboolse sündroomi haigustega. (1)

Soovitused, kuidas kardiovaskulaarhaiguste riski hoida madalana

Südameinfarkti ennetamiseks tuleb süüa kõrge rasva-sisaldusega ning madala glükeemilise indeksiga toite, näiteks jälgida Vahemere dieeti. Lisaks tuleks kehale anda regulaarset füüsilist koormust (1).


(1) http://www.pharmaceutical-journal.com/opinion/insight/the-cholesterol-and-calorie-hypotheses-are-both-dead-it-is-time-to-focus-on-the-real-culprit-insulin-resistance/20203046.article
(2) http://www.diabetes.co.uk/insulin-resistance.html