Kuidas kujuneb ravimihind?

Ravimid on kirglik arutelu teema kogu maailmas. Ravimite kättesaadavusest ja kvaliteedist sõltub rahvatervis kõige otsesemalt ja seetõttu on igati mõistetav, et diskussioon on tuline nii sisus kui ka retoorikas. Paraku on Eestis selle diskussiooni fookuses intriigid erinevate ravimituru osaliste vahel. Sellises aruteluvormis jääb kõlama hulgaliselt otsesest väärinfot ja pooltõdedest tulvil arvamusi.

Ravimiturg on seadustega ülimalt reguleeritud ala, eriti just hulgi- ja jaemüügi hinnakujunduse osas. Seega on ravimite hulgimüüjate ja apteekide võimalused ravimite müüki mõjutada, suunata või ravimite hinda kujundada olematud. Viimasel ajal on hakanud müütidena levima valed, mida nende rääkijad levitavad ilmselt sihiteadlikult oma eesmärkide saavutamiseks.

Peame oluliseks lükata ümber laialt levima hakanud müüdid ja meelevaldsed hinnangud, et tekiks tasakaalustatud pilt tegelikkusest.


Tõde: Ravimi hinna määrab ravimitootja
Müüt: Ravimi hinda kujundab hulgi- ja jaemüüja.


Avalikkuses püütakse tihtilugu jätta ekslikku muljet, et ravimite lõpphinna määravad oma äranägemise järgi hulgi- ja jaemüüjad. Tegelikkuses on ravimihinna kujunemine rangelt reguleeritud ja õigusaktidega on kehtestatud väga selged ja napid juurdehindluste piirmäärad Eestis tegutsevatele hulgimüüjatele ja apteekidele.


Ravimi hinna kujunemine algab ravimitootja määratud hinnast, millele võivad lisada seadusega lubatud juurdehindluse hulgimüüja ja apteek. Nende ravimite hind, mida kompenseerib kas osaliselt või täielikult riik, lepitakse kokku haigekassa ja ravimitootja vahel.

Hulgimüüja ega apteek ei osale hinna läbirääkimistes. Hulgimüüja roll edasises ravimitega varustamises tuleneb taaskord seadustest ja selle osapoole kohustuseks on eelisjärjekorras hankida odavamad ravimid ning need apteekidele kättesaadavaks teha.

Ajakirjanduses on võrreldud samade ravimite hindasid Eestis ja lähiriikides ning tõepoolest on erinevused mõningatel juhtudel isegi mitmekordsed. Selline erinevus tuleneb ravimitootjate määratud erinevatest hindadest erinevatele riikdele. Ravimitootjad omakorda lähtuvad sihtriigi turuolukorrast ning kokkulepetest riikidega. Siin saab tuua paralleele teiste turusegmentidega nagu näiteks kinnisvara, toiduained ja tarbekaubad, kus hinnaerinevused liikmesriikide vahel on samamoodi tavapärased. Inimene, kes ravimite maaletoomise regulatsiooni ei tunne, esitab aga oma etteheited ikkagi ebaõiglaselt jaemüüja ehk apteegi aadressil, arvates, et just jaemüüja määrab hinna.

Pole ka saladus, et Eesti kõrged ravimihinnad on tingitud turu väiksusest ja riigipoolsest madalast võimekusest hinnaläbirääkimiste pidamiseks ravimitootjatega, kellest enamus on rahvusvahelised suurkorporatsioonid. Samas ei ole väikesel turul tegutsemine ükskõik millises sektoris ühegi tootja jaoks ülemäära atraktiivne tulenevalt tagasihoidlikust teenimisvõimalusest.

Ravimite kaalutud keskmine juurdehindlus apteegis on 13% ravimipaki kohta. Konkreetsed juurdehindlused sõltuvad ravimi ostuhinnast. Näiteks müüakse apteegis enim käsimüügiravimeid, mille hind jääb vahemikku 3,21-6,39 eurot, sellisel juhul on juurdehindlus 64 senti kuni 1,28 eurot.

Juurdehindlustele on kehtestatud ülempiir. See tähendab, et sadu või isegi tuhandeid eurosid maksvatele preparaatidele võib lisada üksnes 5 eurot ja 11 senti. Selle juurdehindluse eest tuleb katta kõik apteekide käigushoidmiseks vajalikud kulud, alates töötajatele palkadest kuni ravimite säilitamiseks kehtestatud nõuete täitmiseni välja. See ei pruugi aga alati katta isegi kulutusi ravimite hoiustamisnõuete täitmiseks.

Tõde: Ravimitootja ja hulgimüüja ei ole seotud
Müüt: Ravimitootja ja hulgimüüja on üks ja seesama.

Kahetsusväärsel kombel on asutud agaralt levitama müüti, et ravimitootja ja hulgimüüja on ühes ja samas isikus ning neil on vaba voli nii kaubavalikut kui ka hindu dikteerida. On isegi väidetud, et Eestis ravimite jae- ja hulgimüügiga tegelevad ettevõtted on ravimeid tootes ja müües juba korra oma kasumi ravimi eest kätte saanud. Tegelikkuses määravad hinna ravimitootjad üksi või koos riigiga hinnakokkulepete ja õigusaktide kaudu.

Hulgimüüjad ei ole ravimitootjad, küll aga on mõned ravimitootjad hulgimüüjad. Tõsi, antud skeem on erandlik, kuid turul mitme osalise poolt rakendatud. Näiteks on üks sellistest Šveitsi ravimifirma F. Hoffmann-La Roche, kes tegutseb ka Eestis. Roche on globaalne ettevõte, mis hoiab Eestis oma ravimite osas kontrolli nii ravimitootja kui ka hulgimüüjana.

Ükski Eestis apteeke omav hulgimüüja ei ole ravimitootja ega kuulu ka samasse ärigruppi ravimitootjatega. Ravimitootjad ei ole ka suuremad apteegiketid: Benu, Apotheka, Südameapteek ja Euroapteek. Vastupidised väited on kas teadmatus või sihilik avalikkuse eksitamine.

Tõde: Töövõtjast apteeker juhindub kutse-eetikast, seadustest ja patsiendi huvidest
Müüt: Töövõtjast apteeker juhindub mitteproviisoritest omanike ärihuvidest

Apteekrid teevad oma tööd südamega ja lähtuvad oma töös patsientide huvidest. Septembris Kantar Emori poolt läbi viidud uuring näitas, et apteegiteenusega on rahul 99% inimestest. Selgus, et Eesti elanikkond on rahul nii teenuse kvaliteedi kui ka regionaalse kättesaadavusega. Samast uuringust järeldus ka, et apteeker on inimesele kõige kiiremini kättesaadav tervishoiutöötaja kergemate tervisemurede korral.

Apteegireformi tuliste debattide käigus on apteekreid süüdistatud kallutatuses ja ärihuvide esikohale seadmises, kuid neil väidetel ei ole alust. Väga paljud apteekrid tunnevad end tõsiselt solvatuna neist süüdistustest. Apteeker ei tegutse ärihuvidest lähtuvalt, vaid patsiendi huvide, kutse-eetika ja seaduste järgi. Apteekril on ühelt poolt kohustus soovitada patsiendile soodsaimat ravimit ning teisalt on apteekidel kohustus hoida kättesaadavatena piirhinna aluseid odavamaid ravimeid. Seega on täiesti alusetu väide, et apteek müüb peamiselt kallimaid ravimeid. Selle välistavad erinevad õigusaktid, ravimiameti järelevalve ja kutse-eetika.

Ravimiturg on seadustega väga rangelt reguleeritud ja riikliku järelevalve all olev valdkond. Ravimihinna kujunduse dikteerivad ravimitootja ja riik, teiste osapoolte roll hindades on marginaalne.

Artikkel ilmus Eesti Päevalehes.

Sel nädalal on tähelepanu antibiootikumide õigel kasutamise

Alanud nädalal juhitakse ülemaailmselt inimeste tähelepanu antibiootikumide teadlikumale kasutamisele. Antibiootikumipäev on iga-aastane Euroopa rahvatervise algatus, mille ametlik kuupäev on 18. novembril, kuid teavituskampaania kestab terve nädala raames. Kampaanianädala eesmärk on levitada infot antibiootikumi-resistentsuse ohust rahvatervisele ja antibiootikumide efektiivse kasutamise kohta. Kogu kampaaniamaterjale on soovituslik jagada kõikvõimalikes sotsiaalmeedia kanalite vahendustel, et kampaania saaks aktiivselt kajastatud ja jõuaks kõikide sihtgruppideni.


Antibiootikumresistentsus on oluline teema, et vältida tulevikus antibiootikumide efektiivsuse langust. Antibiootikumide resistentsus tähendab, et seni alluvad mikroobid, sh bakterid ei allu enam antibiootikumi toimele.

Antibiootikumid on hea vahend antibakteriaalseks raviks, kuid selle kasutamine peab olema eesmärgipärane, teadlik, vaid vajadusel lähtuv, et vältida üleliigset kasutamist ning valekasutust. Nädala eesmärk ongi julgustada nii inimesi, kui ka tervishoiu töötajaid, poliitikuid lähtuma parimast praktikast antibiootikumresistentsuse tekke takistamiseks.  

Antibiootikumresistentsuse alastest uuringutest Eestis saab lugeda aadressilt
https://sisu.ut.ee/amr/avaleht?lang=en , rahvusvahelisest kampaaniast teavitab Maailma Terviseorganisatsioon
kodulehel https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/11/18/default-calendar/world-antibiotic-awareness-week-2019


Kristiina Sepp: Meil on vaja uue põlvkonna proviisoreid

"Proviisor olla on uhke ja hää. Ma poleks kunagi uskunud, et oma erialavalikuga niivõrd täppi panen. Proviisori eriala on nii mitmetahuline, et ükski päev ei sarnane eelmisega.

Proviisorit teatakse ennekõike kui ravimispetsialisti. Vähem mõeldakse sellele, millist väärtust pakub ta kogukonnale just oma kohalolu ja meditsiinialase pädevusega. Mind isiklikult on üllatanud, kui kandev roll on proviisoril inimese heaolu, ennekõike tervise eest hoolitsemisel." sõnab Kristiina Sepp postituses Tartu Ülikooli vilistlaste ajaveebis.

Loe lähemalt Kristiina Sepa täismahus postitust SIIT.


Loodi farmaatsiavaldkonna kõrgharidusasutuste ja teiste organisatsioonide koostööplatvorm

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis kogunesid juuni alguses Eesti farmaatsiavaldkonna organisatsioonide, sh kahe
kõrgkooli esindajad, et ühiselt arutada valdkonna tulevikku, õppe kestlikkust, rahastamist ja eriala populariseerimist.

„Ümarlaud möödus väga konstruktiivses ning tulemustele, tulevikule ja koostööle orienteeritud õhkkonnas,“ sõnas Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal. „Teeb head meelt, et lisaks farmaatsiaharidusele on tähelepanu all kogu farmaatsia tulevik,“ lisas ta.

Kohtumisel moodustati kaks töörühma. Üks neist hakkab koostama tuleviku apteegi visioonidokumenti ning analüüsima erialatöötajate vastutusvaldkondi, et viia need vastavusse tervishoiusüsteemi ja ühiskonna vajadustega.

Teise töörühma eesmärk on tõhustada kahe farmaatsiaalast kõrgharidust andva kõrgkooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli omavahelist koostööd. Kavas on ühtlustada kõrgkoolide õppekavad ja anda Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kolmeaastase õppe läbinud farmatseutidele võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikooli proviisoriõppes.

Ümarlaual osalesid Eesti Farmaatsia Seltsi, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi, Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi, Eesti Proviisorite Koja, Tartu Ülikooli Rohuteaduste Seltsi ning Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajad. Loe lähemalt uudiste alt.

Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp on valinud 2020. aastaks presidendi

11. juunil valis Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) järgmiseks aastaseks perioodiks presidendi. PGEU liikmesriikide esindajad kohtusid Krakovis, et valida 2020. aasta esindusperioodiks president, kelleks osutus Duarte Santos. Duarte Santos on juhatuse liige Portugali Farmaatsia Ühenduses (ANF) ja esindab Portugali PGEU-s. Santos omandas 2008. aastal magistrikraadi farmaatsia erialal, alates 2013. aastast on ta juhatuse liige Portugali Farmaatsia Ühenduses, kus tema ülesanneteks on Ühenduse rahvusvaheline esindamine, kommunikatsioon akadeemiliste institutsioonide ja õpilasühendustega. Alates 2014. aastast on ta Lissaboni Ülikoolis Farmaatsia teaduskonnas professor. Ka on ta praegu omandamas magistrikraadi ärijuhtimises Portugali AESE Ärikoolis.

Oma tänukõnes tõi Duarto Santos välja, et ta tunneb uhkust selle üle, et ta on valitud PGEU 2020. aastaks presidendiks. Farmaatsia valdkond areneb kiiresti ja on muutumas ravimite väljastamise teenusest rohkem patsiendile orienteeritud teenuse pakkumise suunas. PGEU ülesanne on toetada liikmesriike nendes muutustes, et jagada parimaid praktikaid ja koguda tõestust, et apteegiteenus jätkuvalt annab lisandväärtust tervishoiusüsteemile.

Soovime omalt poolt Duarte Santosele järgnevaks aastaks edukat esindusaastat! Loe rohkem ametlikust pressiteatest SIIT.


Apteekides tehti puukentsefaliidi vastu ligi 9100 vaktsineerimist

Tänavu kevadel avanes inimestel esmakordselt võimalus lasta end apteegis puukentsefaliidi vastu vaktsineerida ning kahe kuu jooksul tehti apteekides ligi 9100 vaktsineerimist.

«Arvestades, et eelmisel aastal tehti Eestis puukentsefaliidi vastu kokku ligikaudu 41 000 vaktsineerimist, on tänavu apteekides tehtud vaktsineerimiste arv märkimisväärne. Usun, et puukentsefaliidi vastu vaktsineerimise statistikas on 2019. aasta juures oodata meeldivat tõusu,» ütles Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhatuse liige, proviisor Kristiina Sepp.

«Suur apteegis vaktsineeritute arv näitab, et kui teenus viia inimesele lähemale ja teha selle kättesaadavus mugavamaks, võtavad inimesed selle tänulikkusega vastu ja on altid enda ja oma lähedaste eest hoolt kandma. Sellele viitab ka asjaolu, et apteekides vaktsineeritutest lasid endale puukentsefaliidi vastase süsti teha enamik inimesi esmakordselt,» kinnitas ta.

Võimalust vaktsineerida puukentsefaliidi vastu apteegis kiitsid Sepa sõnul väga paljud apteegikülastajad. «Eriti tõsteti esile apteekide pikki lahtiolekuaegasid ja mugavaid asukohti. Samuti avaldati heameelt selle üle, et apteegis toimub vaktsineerimine ilma aega või vaktsiini eelnevalt kinni panemata. Üle 40 protsendi vaktsineeritutest olid mehed. See on väga hea tulemus.»

Sepa sõnul satuvad inimesed apteeki tihedamini kui ükskõik millisesse tervishoiuasutusse. «Apteekide asendamatu panus geeniproovide kogumisel ning edukad elanikkonna vaktsineerimised nii gripi kui ka puukentsefaliidi vastu on kahtlemata näited, millest ei saa esmatasandi tervishoiu reguleerimisel mööda vaadata ning mida tasub rahvatervise parandamist kavandatavate otsuste tegemisel kindlasti silmas pidada,» ütles ta.

Apteekides vaktsineeriti puukentsefaliidi vastu aprilli ja mai vältel Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Kaasatud olid kõik suuremad apteegiketid nagu Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek.

Eesti Apteekide Ühendus


Apteekritele soovib töövarjuks saada ligi 120 noort

Populariseerimaks apteekri elukutset, kutsus Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) kõiki 10.–12. klasside õpilasi registreeruma apteeki töövarjuks. Sooviavaldusi laekus kokku ligi 120 gümnaasiuminoorelt.


Kõige suuremat huvi näitasid välja Harjumaa ja Tallinna noored, sooviavaldustest üle poole soovisid töövarjuks minna just pealinnas ja selle lähiümbruses. 24% registreerunud noortest avaldas soovi tutvuda Tartu apteekrite tööga, samuti on aktiivset huvi proviisorieriala vastu märgata Ida-Virumaal ja Valgas, rääkis EAÜ juhatuse liige, proviisor Kristiina Sepp.

„Apteeki töövarjuks soovivate koolinoorte huvi taga on valdkonna põnevus. Ühest küljest on apteek koht, kus otseselt inimesi abistatakse ja tänu sellele ka rahvatervise olukorda parandatakse. Teisalt on apteek innovatsioonivedur, kus ollakse avatud uudsetele lahendustele, tänu millele saab apteegis kokku puutuda nii videoapteekri, ravimiroboti kui ka muude kaasaegsete võimalustega,“ sõnas proviisor Sepp. „Lisaks seisneb apteekri töö pidevas suhtlemises, seda nii patsientide, arstide kui ka teiste erialavaldkondadega. Seega pole see töö kunagi igav.“

Ühtlasi kutsub EAÜ gümnaasiumi lõpetajaid ka sisse astuma Tartu Ülikooli proviisori erialale. „Arvestades Eesti vananevat elanikkonda, ravimikasutuse suurenemist, aga ka muu maailma praktikat, on selge, et apteekri roll aja jooksul esmatasandi tervishoius aina suureneb ning valides proviisori ameti, võib iga noor kindel olla, et on alati tööturul nõutud,“ sõnas Kristiina Sepp.

Ülikool võtab sisseastumisavaldusi vastu alates 20. juunist kuni 4. juulini. Vastuvõtutingimustega saab lähemalt tutvuda Tartu Ülikooli koduleheküljel https://www.ut.ee/et/sisseastumine.Apteekides saab puukentsefaliidi vastu vaktsineerida


Alates tänasest (01. aprill - EAÜ toim.) saab kahe kuu vältel vaktsineerida puukentsefaliidi vastu ka 17 Eesti apteegis.

Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhatuse liige, proviisor Timo Danilov avaldas lootust, et apteegis vaktsineerimise võimalus aitab kaasa puukentsefaliiti haigestumise ennetusele ja vähendamisele ja selle tüsistusi ning tõsta elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) määratluse kohaselt asub Eesti piirkonnas, kus tuleks puukentsefaliidi vastu vaktsineerida kogu elanikkond. Eestit on puukentsefaliidi endeemilise piirkonnana lisaks WHO-le ja Eesti Terviseametile nimetanud ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), rõhutades, et leebuvate ilmastikutingimuste tõttu on puukide arvukus järsult suurenemas kogu Euroopas.

Puukentsefaliit on puukidega leviv viiruslik kesknärvisüsteemi nakkushaigus, mille kulg on sageli kahefaasiline. Esimeses faasis võivad puukentsefaliiti nakatunul ilmneda 1-2 nädala pärast gripitaolised haigusnähud: palavik koos pea- ja lihasevaludega. Need vaevused kestavad tavaliselt kuni nädala ning seejärel kaovad. Kolmandikul nakatunutest võib viirus edasi tungida ajju ning põhjustada erineva raskusastmega meningiiti või meningoentsefaliiti. Haigus ägeneb, tekib kõrge palavik, tugev peavalu, kuklakangestus, oksendamine, uimasus ja üldine halb enesetunne. Haiguse põdemise järgselt võivad jääda mitmesugused tüsistused nagu tasakaalu- ja koordinatsioonihäired, jäsemete halvatused, peavalu, keskendumis- ja mäluhäired jm. Puukentsefaliit võib 0-1,4% juhtudest lõppeda surmaga.

Teiste riikide kogemus kinnitab, et apteekides vaktsineerimine on aidanud olulisel määral tõsta elanikkonna vaktsineerituse taset. Praegu vaktsineeritakse apteekides juba 12 Euroopa riigis, osades neist ka apteekrite poolt. Eestis viivad vaktsineerimistoimingut läbi tervishoiuteenuse osutajate juures töötavad vastavasisulise väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad.

Apteekides teostatakse puukentsefaliidi vastast vaktsineerimist aprilli ja mai vältel valitud apteekides üle Eesti. Vaktsineerida saab Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus, Rakveres ja Kuressaares kokku 17 apteegis. Kaasatud on kõik suuremad apteegiketid: Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek.

Seda, millistes apteekides vaktsineerida saab, näeb veebilehelt

Pikemalt loe uudiste rubriigist.

Eesti Apteekide ÜhendusTerviseamet annab teada: 18.-24. märts toimub mürgistusennetuse nädalJärgmisel nädalal toimub mürgistusennetuse nädal, mille fookuses on seekord aktiivsöe õige kasutamine ning äädika ja patareide ohutus.

„Nädala eesmärgiks on teavitada inimesi igapäevastest mürgistusohtudest ning anda soovitusi, kuidas neid vältida.  Seekord keskendume kolmele teemale, mille puhul näeme, et vaja on inimesi pisut juurde harida,“ selgitas Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht.


Nädala teemad jagunevad järgmiselt:

-         Esmaspäev, 18.03. – mürgistuste esmaabi, sh aktiivsöe kasutamine (mille puhul ja millal?).

-         Kolmapäev, 20.03. – äädikas (ohud, ohutu kasutamine, hetkeolukorra statistika).

-         Reede, 22.03. - patareid (ohud, õpetused lapsevanematele).


Ligikaudu 90% mürgistustest juhtub kodus. Parim kaitse on ühelt poolt õpetada lastele mürgistusohte juba esimeste sõnade õpetamisega ning oluline on ka kemikaalide ja ravimite paigutamine lukustatavatesse kappidesse. Sellised tegevused on ühtviisi olulised nii lastega peredes kui ka eakate inimeste kodudes. Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 on avatud ööpäevaringsel kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.

Lisainfo: www.16662.ee , lähemalt loe UUDISTE alt.Märts on ettevõtetes liikumisvõimaluste toetamise kuu!


Sel kuul juhitakse tähelepanu liikumisele väikeettevõtetes, et suunata inimesi istuvate tegevustesse tegema muudatusi, mis suurendaksid füüsilist koormust töökohal, kus on vajalik istumine.

Viimastel aastatel on uuritud rohkem väikeettevõtete töötajate füüsilist aktiivsust ja võrreldes suuremate tööandjate kollektiividega kipuvad väikeettevõtete töötajad liikuma vähem erinevatel põhjustel. Takistustena tuuakse välja nii kulusid tööandjale kui töötaja oma motivatsiooni vähesust liikumise vastu.

Terviseinfo toob välja erinevad juhendid, mis soovitavad liikumisaktiivsuse tõstmiseks alustada töökeskkonna kujundamisest ning samuti toob Tervise Arengu Instituut välja liikumispüramiidis ettepanekud, kuidas vähendada istuvat aega.
Loe täpsemalt terviseinfo kodulehelt www.terviseinfo.ee